Privacy verklaring

 1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Apollo insolventie. Hierin beschrijven wij hoe we omgaan met de gegevens die we van jou nodig hebben en bewaren om ons werk te kunnen doen.

Hierin staan ook de rechten die jij hebt als klant en hoe wij daar mee omgaan.

Iedereen die werkt bij Apollo insolventie heeft een geheimhoudingsverklaring getekend waar in staat dat zij jouw gegevens niet zomaar mogen delen met andere mensen en niet openbaar mogen maken. Iedereen die dossierinhoudelijke taken doet, dus in jouw dossier kan en daar dingen in kan veranderen of werkzaamheden voor jouw dossier uitvoert moet een verklaring van goed gedrag hebben.  Ook de stagiaires die bij ons werken.

 1. Bedrijfsomschrijving

Contact gegevens:

Apollo insolventie

Postbus 74

1633ZH  Avenhorn

0229-506605

info@apolloinsolventie.nl

KvK: 54906741

 

Apollo insolventie is een kantoor voor wettelijke vertegenwoordiging. Wij zijn werkzaam als beschermingsbewindvoerder, curator, mentor en levensexecuteur.

 

 1. Doel gegevens

 

Jouw gegevens hebben wij nodig voor de werkzaamheden die in de wet beschreven staan voor:

 • Beschermingsbewind (burgerlijk wetboek 1 titel 19)
 • Mentorschap (burgerlijk wetboek 1 titel 20)
 • Curatele (burgerlijk wetboek 1 titel 16)
 • PGB beheer (alleen als je onder bewind, mentorschap of curatele staat en een PGB hebt)
 • Levensexecuteur
 • Schuldhulpverlening

 

 1. Ontvangers gegevens

 

Wie ontvangen jouw gegevens:

 • Apollo insolventie medewerkers
 • De wet bepaald dat iedere bewindvoerder, mentor of curator een vervanger moet hebben voor het geval wij ons werk (tijdelijk) niet meer kunnen doen. Op het moment dat dit gebeurd kan de vervanger in ons systeem en ziet deze jullie gegevens. De vervanger moet aan dezelfde eisen voldoen als wij.
 • De mail die je naar ons stuurt komt ook op de server van de hostingpartij. Zonder hostingpartij kunnen wij geen mail ontvangen en versturen.
 • Betrokken instanties zoals bijvoorbeeld het UWV , jouw gemeente, het CAK, Halte werk of WerkSaam, betrokken hulpverleners, zorginstellingen etc. Maar alleen als dit nodig is voor onze werkzaamheden voor jou.
 • De rechtbank ziet jouw gegevens bij het verzoek, de behandeling en de controle van jouw dossier.
 • De boekhouder ziet je naam in mijn boekhouding en weet welk tarief op jou van toepassing is zodat de boekhouding goed gedaan kan worden.
 • De accountant moet ons van de rechtbank ieder jaar controleren. Hij moet dan in de dossiers kijken en het kan dus zijn dat hij jouw dossier controleert.
 • De helpdesk van onze software pakketten kijken  soms mee als we een probleem hebben met de software. Het kan zijn dat er een probleem is in jouw dossier en dan kijkt de helpdesk mee in jouw dossier.
 • De netwerkbeheerder zorgt dat alle computers, mail, website en telefoons het hier goed doen. Ook maken zij iedere dag 2x een back up van ons systeem. Soms moeten zij meekijken in ons systeem als er problemen zijn. Het kan dan zijn dat zij jouw gegevens kunnen zien.

 

Alle partijen waarmee wij samenwerken moeten ook een privacy verklaring hebben. Zij mogen jouw gegevens niet zomaar delen met anderen, niet openbaar maken maar moeten jouw gegevens als geheim bewaren.

 

 1. Opslagperiode

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens:

Wij zijn wettelijk verplicht om jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Zolang je klant bent bij ons zullen wij jouw gegevens bewaren. En dus nog 7 jaar daarna.

 

 1. Rechten

 

Wat zijn jouw rechten:

 • Recht om in te zien: Je hebt recht op inzage in jouw dossier. Dit kan door in te loggen in 2look waarin jij digitaal jouw dossier kunt inzien. Wij kunnen jou ook persoonsgegevens opsturen digitaal of per post wanneer je dat nodig hebt. En je kan maandelijks de klantrapportage ontvangen per mail of per post.
 • Recht om te wijzigen: Als er verkeerde informatie staat in jouw dossier kan je dit aan ons doorgeven en zullen wij dit veranderen.
 • Recht om vergeten te worden: dit betekend dat wij al jouw gegevens vernietigen. Dat kan alleen als jij je ooit hebt aangemeld of een intake hebt gehad maar er geen maatregel is uitgesproken door de rechtbank. Als dat wel is gebeurd hebben wij een bewaarplicht van 7 jaar.
 • Recht om gegevens over te dragen: dit betekend dat jij recht heb op de gegevens die wij van jou hebben als jij bij ons weg gaat. Dat betekend dat je jouw dossier digitaal kunt krijgen. Wij bewaren het originele dossier 7 jaar. Als je naar een ander kantoor overstapt zullen wij de benodigde gegevens digitaal overdragen aan het nieuwe kantoor.
 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten hoe wij met jouw gegevens om gaan. Daar is deze privacy verklaring voor. Het is dus eigenlijk een belofte dat we voorzichtig met jouw persoonsgegevens om zullen gaan. Ook zullen wij je op de hoogte stellen als er een data lek is geweest en jouw gegevens dus per ongeluk ergens anders terecht gekomen zijn. Dit houden wij bij in een logboek.

 

 1. Verplichte gegevens

 

Wat zijn verplichte gegevens:

Wij zijn verplicht om bepaalde gegevens in ons bestand te hebben. Dit is allemaal vastgelegd in het besluit kwaliteitseisen curatoren bewindvoerders en mentoren.

Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om een kopie van jouw ID in ons dossier te hebben, jouw polis ziektekosten, jouw andere verzekering polissen en jouw financiële gegevens.

En als we ook jouw mentor of curator zijn moeten wij ook al jouw zorggegevens hebben en persoonlijke gegevens zodat we ons werk zoveel mogelijk op jouw manier kunnen uitvoeren.
Als jij je aanmeld bij ons hebben wij ook bepaalde gegevens nodig. Dan kunnen we jouw aanvraag goed beoordelen en de formulieren voor de rechtbank goed voor je invullen.

 

 1. Beveiliging

 

Hoe zijn jouw gegevens bij ons beveiligd:

Op alle ramen en deuren van ons kantoor zitten veiligheidssloten. Het adres van ons kantoor is geheim. Alleen medewerkers van Apollo insolventie kunnen in het kantoor binnenkomen.

De papieren dossiers zitten achter slot en grendel en dat geldt ook voor het archief.

Onze netwerkbeheerder zorgt voor de veiligheid op het computer netwerk en de website. Iedereen heeft bij ons een eigen inlogcode om op het systeem te kunnen en een aparte code om in de digitale dossiers te kunnen. Iedereen heeft eigen rechten dus niet iedereen kan hetzelfde doen in jouw dossier. Alleen de casemanager en de wettelijk vertegenwoordiger kunnen alles zien en doen in jouw dossier.

 

 1. Klachten

 

Vindt jij dat wij niet goed zijn omgegaan met jouw privacy?

Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het adres van de website is;

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/