Omdat onze dienstverlening maatwerk is zijn de kosten afhankelijk van de gemaakte afspraken en het plan van aanpak. Na het eerste (gratis) gesprek maken wij vrijblijvend een op maat gemaakte offerte voor u waarin de kosten duidelijk gespecificeerd zijn.

De kosten van beschermingsbewind en curatele zijn vastgestelde tarieven. Als u een minimum inkomen hebt is het veelal mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor deze kosten.

Tarieven 2017

Administratieve ondersteuning

Deze kosten worden berekend op basis van tijd, er wordt per kwartier berekend. Wij hanteren hierbij het uurtarief gedeeld of maal de tijd die is besteed.

De intake vergoeding is een tegemoetkoming voor de kosten van het aanvragen van inkomensbeheer en het in kaart brengen van de financiële situatie. Het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betaling, het aanvragen van een beheerrekening en het aanschrijven van instanties.
Het maandtarief dekt de kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën.

In de volgende lijst zijn de werkzaamheden opgesomd die wel en niet zijn begrepen in het tarief van Beschermingsbewind:

Tot de werkzaamheden van de intake behoren: 

 • aanvragen bewind en zo nodig mee naar zitting,
 • in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen; beschrijven boedel
 • alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huursubsidie en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;
 • eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop woning/inboedel.

Niet tot de gewone intake werkzaamheden behoren:

 • ontruiming van de woning
 • regelen van zeer problematische schulden
 • meegaan naar Wsnp-zitting of naar het UWV/GAK, bij gebreke van een toevoeging voor rechtsbijstand, het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling (soms gaat cliënt niet als bewindvoerder niet meegaat).

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en huurtoeslag
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter
 • doen van rekening en verantwoording; voor extra werk bij tussentijdse eindrekening geldt sinds 1 mei 2008 een forfaitair tarief.

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

 • bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is
 • problematische schuldsanering
 • verkoop van onroerend goed of aandelen
 • ontruiming van de woning;
 • aangifte IB in box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3
 • frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is.