Soms zijn mensen niet meer in staat om zelfstandig beslissingen te nemen. Denk aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met de ziekte van Alzheimer, psychiatrische patiënten of verslaafden.  De rechter kan iemand aanwijzen om hun zaken te behartigen. Een curator.

Een ondercuratelestelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiële zaken en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen. Een curator neemt beslissingen over het geld en de goederen en over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de persoon die onder curatele staat.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Zoals bijvoorbeeld het kopen of huren van een huis.

Een ondercuratelestelling wordt gepubliceerd in het openbare curatele- en bewind register. Omdat het gepubliceerd wordt kan een curator rechtshandelingen die door iemand gedaan zijn die onder curatele gesteld is terugdraaien.

Wie kan curatele aanvragen?

  • De betrokkene zelf
  • De partner van de betrokkene
  • De familie van de betrokkene tot in de vierde graad, dus ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten.
  • De voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd valt.
  • De instelling waar iemand verblijft
  • De officier van justitie (alleen in uitzonderlijke gevallen).

Hoe gaat het aanvragen , wijzigen of opheffen in zijn werk?

Om curatele aan te vragen moet u een formulier invullen en opsturen naar de rechtbank. Hierbij moet dan een plan van aanpak worden meegestuurd en een bereidverklaring van een curator als u zelf een voorkeur heeft.

Dan volgt er een zitting bij de rechtbank. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. De aanvrager, de betrokkene en de curator gaan naar de zitting. Als de ondercuratelestelling wordt uitgesproken gaat dit ook meteen in.

Aan de zitting zijn kosten verbonden. Griffierecht wordt dat genoemd.

Ook de curator moet betaald worden. De kosten hiervoor worden ieder jaar bepaald door de overheid.

Kijk voor de huidige tarieven op de pagina kosten.

Verschil tussen handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam, tenzij een persoon onder curatele is gesteld. Handelingsbekwaam betekent dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen.

Handelingsonbevoegd (bij een onderbewindstelling)

Als je geld en goederen onder bewind gesteld zijn ben je handelingsonbevoegd. Je bent wel degelijk handelingsbekwaam en dus in staat zelfstandig, niet terug te draaien rechtshandelingen te verrichten. Het is dan alleen door de wet verboden bepaalde (in dit geval financiële) rechtshandelingen te verrichten. De rechtshandelingen die ondanks toch worden gedaan zijn alleen terug te draaien als het bewind wordt vermeld in het curatele- en bewindsregister.

Wat zijn de taken van een curator

De taken van een curator zijn het nemen van beslissingen voor de persoon die onder curatele is gesteld.

De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken) en over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging).